Subvención a entidades culturais.


Publicouse no DOG do 24 de abril a orde que establece as bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas á realización de programas ou actividades culturais concretas que se van desenvolver na nosa comunidade no ano 2013, así como aos gastos de funcionamento necesarios para a súa realización polas fundacións, entidades e asociacións culturais sen ánimo de lucr+o que sexan solicitadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria conforme o procedemento que a seguir se establece.

Inclúense nesta orde os programas e actividades desenvolvidos desde o 1 de xaneiro de 2013 ata a data límite de xustificación desta orde. Entendendo por programas ou actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural e á difusión e animación sociocultural que contribúan ao espallamento e á promoción da cultura galega; os gastos de persoal relacionados coa realización das actividades e os gastos de funcionamento derivados do desenvolvemento das mencionadas actividades.

Advertisements